YASAL UYARI

BASCO LTD ŞTİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Aşağıda kişisel verilerinizin Basco ltd. şti.  (“FİRMA”) tarafından ne şekilde işlendiğine ilişkin bilgiler başlıklar altında sunulmaktadır. 

a) Veri Sorumlusu Hakkında 

Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında BASCO LTD ŞTİ tarafından işlenebilecektir. Kanun kapsamında BASCO LTD ŞTİ veri sorumlusu olarak kabul edilmektedir.

b) Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir. 

Kişisel verilerinizin işlenmesi amaçları tahdidi olmamak üzere: BASCO LTD ŞTİ ’in ya da BASCO LTD ŞTİ’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, BASCO LTD ŞTİ ’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile BASCO LTD ŞTİ ’in insan kaynakları ve istihdam politikalarının yönetilmesidir.
 

Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir alınmaktadır.
 

c) Kişisel Verilerinizin Paylaşılması 
 

Kişisel verileriniz, BASCO LTD ŞTİ Grubu Şirketleriyle ve BASCO LTD ŞTİ ’in hissedarlarıyla, iş ortaklarıyla, tedarikçileriyle, dış hizmet sağlayıcılarıyla ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile Kanun’un 8 ve 9 numaralı maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak paylaşılabilecektir. 
 

Kişisel verilerinizin paylaşım amaçları tahdidi olmamak üzere: BASCO LTD ŞTİ ’in ya da BASCO LTD ŞTİ ’in iş ortaklarının hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, BASCO LTD ŞTİ ’in ticari faaliyetlerinin sürdürülmesi ile BASCO LTD ŞTİ ’in insan kaynakları süreçlerinin ve istihdam politikalarının yönetilmesidir. 
 

Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 

d) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri ve Bunların Hukuki Sebepleri
 

BASCO LTD ŞTİ faaliyetlerini sürdürmek amacıyla kişisel verilerinizi, anketler, İnternet siteleri, BASCO LTD ŞTİ temsilcileri ve benzeri çeşitli kanallar vasıtasıyla toplamakta ve değişik hukuki sebeplerle Kanun’un 5 ve 6 numaralı maddelerinde listelenen şartlara uygun olarak işlemektedir. 
 

e) Kişisel Verilerinize İlişkin Kanun’dan Doğan Haklarınız
 

Kanun gereğince kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:
 

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 

6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 

7. 5 ve 6 numaralı maddeler uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 

8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 

9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için BASCO LTD ŞTİ ’e yazılı olarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen adres bilgilerine gönderebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler BASCO LTD ŞTİ tarafından duyurulacaktır. 
 

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular şuan için ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir. 
 

f) İletişim Bilgileri
 

Açıklanan haklarınızı kullanmak için gerekli kimlik bilgilerinizi, kullanmak istediğiniz hakkı ve talebinizin konusunu anlatan detaylı açıklamanızı içeren yukarıda yer alan Kampanya Formunu, bu Kampanya Formunda belirtilen adrese iadeli taahhütlü mektup kullanarak gönderebilirsiniz.